POHLADNICE.sk, virtuálne, tlačené pohľadnice a blahoželania

Špecifické obchodné podmienky tlacene.pohladnice.sk

(ďalej len „ŠP tlacene.pohladnice.sk“)

I. Vysvetlivky pojmov

Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom Služby je spoločnosť:

ELET systems, s.r.o.
Gorazdova 24
811 04 Bratislava
IČO: 526 265 71
DIČ: 2121095163
IČ DPH: SK2121095163

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č: 8936/B.

Tlačená Pohľadnica – dielo, t.j. tlačená pohľadnica, ktorú vytlačí Prevádzkovateľ, alebo osoba ním poverená, podľa osobitných požiadaviek Odosielateľa, ktoré Odosielateľ zadal Prevádzkovateľovi prostredníctvom Portálu tlacene.pohladnice.sk.

Odosielateľ – Používateľ, ktorý uzatvára s Prevádzkovateľom Zmluvu za podmienok podľa týchto ŠP tlacene.pohladnice.sk.

Príjemca - osoba, ktorej je adresovaná Tlačená Pohľadnica od Odosielateľa.

Zmluva – zmluva o dielo, ktorú uzatvára Prevádzkovateľ a Odosielateľ na diaľku a predmetom ktorej je vytlačenie a doručenie Tlačenej Pohľadnice podľa týchto ŠP tlacene.pohladnice.sk

II. Všeobecné ustanovenia

2.1 Tieto ŠP tlacene.pohladnice.sk upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť ELET systems, s.r.o. a Odosielateľa pri plnení Zmluvy.

2.2 Všetky vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Odosielateľom (bez ohľadu na to, či ide o Používateľa – fyzickú osobu alebo Používateľa – podnikateľa), ktoré nie sú týmito ŠP tlacene.pohladnice.sk a VOP upravené, sa riadia nasledovne:

  1. ak je Odosielateľom - Používateľ – fyzická osoba – riadia sa ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z. z.“), zákonom č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 250/2007 Z. z.“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
  2. ak je Odosielateľom - Používateľ – podnikateľ – riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2.3 Podmienkou objednania Tlačenej Pohľadnice nie je Odosielateľova registrácia k Portálom.

III. Spôsob objednávania Tlačenej Pohľadnice

3.1 Základným spôsobom objednávania Tlačených Pohľadníc je online objednávka Odosielateľa na internetovej stránke tlacene.pohladnice.sk.

3.2 Odosielateľ zadá požiadavku na Tlačenú Pohľadnicu, t.j. vyberie si zo zadaných obrázkov, alebo nahrá svoj vlastný obrázok za účelom vytvorenia návrhu Tlačenej Pohľadnice, zadá údaje Príjemcu a text pohľadnice. Na základe týchto osobitných požiadaviek Odosielateľa bude vytvorený návrh Tlačenej Pohľadnice a v prípade uzavretia Zmluvy aj samotná Tlačená Pohľadnica.

3.3 Za celkový obsah Tlačenej Pohľadnice zodpovedá Odosielateľ. Text Tlačenej Pohľadnice bude vytlačený tak, ako sa zobrazí v náhľade návrhu Tlačenej Pohľadnice na Portáli tlacene.pohladnice.sk. Obrázok Tlačenej Pohľadnice bude vytlačený podľa náhľadu návrhu Tlačenej Pohľadnice na Portáli tlacene.pohladnice.sk, ale s prihliadnutím na upozornenia uvedené v ŠP tlacene.pohladnice.sk, najmä s prihliadnutím na nasledovné:

Odosielateľ berie na vedomie, že zobrazenie návrhu Tlačenej Pohľadnice nemusí zodpovedať skutočnosti, a teda Tlačenej Pohľadnici, t.j. farby na Tlačenej Pohľadnici nemusia byť tak sýte, jasné, zreteľné a pod. ako na návrhu Tlačenej pohľadnice.

3.4 Prevádzkovateľ Odosielateľa oboznamuje s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu Tlačenej Pohľadnice spôsobmi, na ktoré Portál tlacene.pohladnice.sk odkazuje. Odosielateľ môže cenu za Tlačenú Pohľadnicu uhradiť spravidla:

  1. platobnou kartou,
  2. prostredníctvom internetbankingu, alebo
  3. platbou cez SMS správu.

3.5 Uhradením ceny Tlačenej Pohľadnice dôjde k uzavretiu Zmluvy, na základe ktorej bude vytvorená Tlačená Pohľadnica podľa osobitných požiadaviek Odosielateľa. Ak k úhrade ceny Tlačenej Pohľadnice nedôjde, objednávka nebude zrealizovaná, k uzavretiu Zmluvy nedôjde. Uhradením ceny Tlačenej Pohľadnice sa rozumie vykonanie jedného z úkonov podľa bodu 3.4 ŠP tlacene.pohladnice.sk, nie až pripísanie ceny Tlačenej Pohľadnice na účet Prevádzkovateľa.

3.6 Uzavretím zmluvy (uhradením objednávky) Odosielateľ vyjadruje súhlas s použitím uvedených údajov (e-mail, tel. číslo) na kontaktovanie v prípade problémov so spracovaním objednávky a na zasielanie informačných e-mailov alebo SMS správ týkajúcich sa služby tlacene.pohladnice.sk v intervale maximálne jedenkrát za tri mesiace. Súhlas so zasielaním je možné odvolať elektronicky, zaslaním e-mailu so žiadosťou na info@pohladnice.sk alebo písomne, zaslaním žiadosti na adresu ELET systems, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava.

IV. Cena Tlačenej Pohľadnice, jej splatnosť, platobné podmienky

4.1 Na Portáli tlacene.pohladnice.sk pri objednávaní Tlačenej Pohľadnice je uvedená celková cena Tlačenej Pohľadnice, ktorú Odosielateľ uhradí Prevádzkovateľovi. Predmetná cena je konečná a obsahuje aj DPH, aj náklady na jej dodanie Príjemcovi.

V. Dodacie podmienky

5.1 Vytvorenú Tlačenú Pohľadnicu v mene Prevádzkovateľa zašle na adresu Príjemcu spoločnosť Zelená pošta s. r. o. prostredníctvom poštového podniku. Odosielateľ zaplatením ceny Tlačenej Pohľadnice, čo sa považuje za uzavretie Zmluvy, zároveň splnomocňuje Príjemcu na prevzatie plnenia, t.j. Tlačenej Pohľadnice za Odosielateľa.

5.2 Tlačená Pohľadnica adresovaná do SR bude dodaná Príjemcovi v dodacej lehote 3-5 pracovných dní od pripísania ceny na účet Prevádzkovateľa (1-2 dni na tlač + 2-3 dni na poštovné v rámci SR). Dodacia lehota pre ostatný svet záleží od zvolenej krajiny a nie je ju možné predvídať. Pohľadnice budú vytlačené a odovzdané poštovému podniku v nasledovných časoch:

VI. Odstúpenie od Zmluvy

6.1 Odosielateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa § 7 Zákona č. 102/2014 Z. z., a to z nasledovného dôvodu:

a) Tlačená Pohľadnica je/bude zhotovená na základe osobitných požiadaviek Odosielateľa, t.j. predpokladá sa, že aj keby existovali viaceré pohľadnice s tým istým obrázkom, nebudú existovať tieto pohľadnice zároveň s tým istým textom, adresou Príjemcu a pod., ibaže by ich zadala tá istá osoba ako hromadnú (ale aj tak osobitnú) požiadavku.

VII. Reklamácie a záručná doba

Reklamácia vád Odosielateľom – Používateľom fyzickou osobou

7.1 Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba plynie od dodania Tlačenej Pohľadnice Príjemcovi.

7.2 Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tlačenej Pohľadnice vzniknuté okrem iného najmä:

7.3 Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, Tlačenú Pohľadnicu nie je možné reklamovať po uplynutí záručnej doby.

7.4 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je Používateľ – fyzická osoba oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Prevádzkovateľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.

7.5 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tlačená Pohľadnica mohla podľa objednávky riadne užívať bez vady, má Používateľ – fyzická osoba právo na zrušenie Zmluvy. To isté právo Používateľovi – fyzickej osobe prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže Tlačenú Pohľadnicu riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu Tlačenej Pohľadnice podľa objednávky, má Používateľ – fyzická osoba právo na primeranú zľavu.

Reklamácia vád Odosielateľom - Používateľom – podnikateľom

7.6 Prevádzkovateľ neposkytuje záruku za akosť Tlačenej Pohľadnice Používateľovi – podnikateľovi. Uplatnenie zodpovednosti za vady Tlačenej Pohľadnice sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Spoločné ustanovenia k reklamáciám pre Používateľa – fyzickú osobu a Používateľa – podnikateľa

7.7 Odosielateľ môže u Prevádzkovateľa reklamovať najmä:

7.8 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Prevádzkovateľa spôsobom ďalej uvedeným:

Tlačenú Pohľadnicu je možné reklamovať u Prevádzkovateľa – spoločnosti ELET systems, s. r. o. e-mailom na e-mailovej adrese info@pohladnice.sk alebo písomne na adrese ELET systems, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava.

Každá reklamácia musí obsahovať reklamovanú Tlačenú Pohľadnicu, opis vady Tlačenej Pohľadnice, pre ktorú je táto reklamovaná a kópiu dokladu o zaplatení ceny Tlačenej Pohľadnice. Ak je predmetom reklamácie nedodanie Tlačenej Pohľadnice Príjemcovi, táto pohľadnica sa k reklamácii neprikladá.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedodanie Tlačenej Pohľadnice, ak Odosielateľ nesprávne uviedol adresu Príjemcu alebo iné obdobné údaje.

7.9 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

7.10 Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na webovom sídle EÚ Riešenie sporov online.

VIII. Osobné údaje

8.1 Odosielateľ vyhlasuje, že disponuje súhlasom Príjemcu so spracúvaním osobných údajov v zmysle ust. § 11 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 18/2018 Z. z."), ktorým udelil spoločnosti ELET systems, s.r.o. súhlas, aby táto spracovala a uschovávala osobné údaje Príjemcu za účelom doručenia Tlačenej Pohľadnice v rozsahu podľa údajov na Tlačenej Pohľadnici. Odosielateľ zároveň vyhlasuje, že disponuje súhlasom Príjemcu, s tým, aby spoločnosť ELET systems, s.r.o. poskytla údaje Príjemcu spoločnosti Zelená pošta s. r. o., ktorá v mene ELET systems, s.r.o. zabezpečuje vytlačenie a odoslanie Tlačenej Pohľadnice. Súhlasy podľa predchádzajúcich viet sú udelené na neurčitý čas.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto ŠP tlacene.pohladnice.sk sa týkajú iba vzťahov súvisiacich so Zmluvou.

9.2 Tieto ŠP tlacene.pohladnice.sk nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2014. Tieto ŠP tlacene.pohladnice.sk nahrádzajú „Obchodné podmienky Služby tlacene.pohladnice.sk zo dňa 01.01.2011“. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto ŠP tlacene.pohladnice.sk kedykoľvek upraviť, meniť. Na Zmluvu a nároky z nej sa vzťahujú tie podmienky ŠP Pohľadnice, ktoré boli účinné v čase objednávky.

9.3 Súčasťou ŠP tlacene.pohladnice.sk sú VOP. Na tieto ŠP tlacene.pohladnice.sk sa subsidiárne (podporne) aplikujú VOP. Vo veciach neupravených týmito ŠP tlacene.pohladnice sa použijú ustanovenia VOP. Prevádzkovateľ nevydal žiadny iný predpis/kódex, ktorým by sa bol povinný voči Odosielateľovi riadiť.

9.4 Prípadné spory súvisiace so Zmluvou a poskytovaním Služby prejednávajú súdy Slovenskej republiky.

V Bratislave 3.5.2021

ELET systems, s.r.o.